19. Augusta 2019.

Po­većan broj provala to­kom go­diš­njih odmo­ra, 120 za dva mjeseca

Big Portal

Pre­ma po­da­ci­ma MUP-a RS, u prvih šest mje­se­ci ove go­di­ne evi­den­ti­ra­no je 378 pro­va­la, od čega su lo­po­vi naj­vi­še pu­ta pro­va­li­li u kuće, u njih 250.

Za­tim sli­je­de sta­no­vi, u ko­je su kri­mi­nal­ci na ne­za­ko­nit način ušli i opljačka­li ih 50 pu­ta, a 12 pu­ta ma­nje, tačni­je 38 vi­ken­di­ca, bi­lo je na me­ti lo­po­va. Pro­val­ni­ci ni­su za­obi­šli ni ga­raže, po­dru­me i šu­pe, i njih su 40 pu­ta “ola­kša­li”.

Iz po­li­ci­je čes­to ape­lu­ju na građane da u pe­ri­odu go­diš­njih odmo­ra po­se­bno za­šti­te sop­stve­nu imo­vi­nu, a iz MUP-a RS na­gla­ša­va­ju da re­do­vno u tom vre­me­nu spro­vo­de kam­pa­nju s ci­ljem po­di­za­nja svi­jes­ti građana o nje­noj za­šti­ti.

“Uko­li­ko zna­te da su vam ko­mši­je od­su­tne, a u nji­ho­vom sta­nu čuje­te izne­na­dnu bu­ku ili pri­mije­ti­te ne­po­zna­ta su­mnji­va li­ca, po­zo­vi­te po­li­ci­ju na bes­pla­tan broj te­le­fo­na 122. Po­ziv može da bu­de ano­ni­man. Uko­li­ko vi pla­ni­ra­te bi­ti od­su­tni, oba­vi­jes­ti­te ko­mši­je ili ro­dbi­nu o to­me, ka­ko bi oni pri­pa­zi­li vaš dom i pre­daj­te im na čuva­nje dra­go­cje­nos­ti ko­je ne pla­ni­ra­te no­si­ti na put sa so­bom”, na­ve­li su iz MUP-a.

Još je­dna gre­ška ko­ju čini­mo kad na­pu­šta­mo kuću je i to što spus­ti­mo ro­le­tne na pro­zo­ri­ma u po­tpu­nos­ti, a is­ku­sni pro­val­ni­ci, ako su duži pe­ri­od spu­šte­ne, la­ko mo­gu za­ključiti da u kući ne­ma ni­ko­ga.

Ni os­tav­lja­nje ključeva od ula­znih vra­ta na “taj­nim mjes­ti­ma” kao što su ispod oti­rača, u pa­pučama ili sa­ksi­ja­ma za cvi­jeće ni­je do­bra ide­ja, kao ni objav­lji­va­nje pu­to­va­nja na druš­tve­nim mrežama jer je to do­bar sa­ve­znik lo­po­vi­ma.

Broj pro­va­la u prvih šest mje­se­ci

250 kuća
50 sta­no­va
40 ga­raža, po­dru­ma i šu­pa
38 vi­ken­di­ca

NEZAVISNE NOVINE

Podijeli vijest na:

Pretplata
Obavijesti o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregledaj sve komentare