15. Maja 2023.

APR poslije FK odbio i JSD “Partizan”

Istu je u ime tog društva podneo Zoran Lončar za promenu podataka u udruženju za FK Partizan

Kako se navodi, ona je odbijena jer nije utvrđeno da je FK Partizan član JSD Partizan. Podsetimo, APR je prethodno odbio i FK Partizan.

Saopštenje tog tela prenosimo u celosti:

“Registracionom prijavom broj BS 1694/2023 od 08.05.2023. godine, i dopunom broj BS 1727/2023 od 09.05.2023. godine, podnetim od strane gdina Lončar Zorana podnet je zahtev za registraciju promene podataka u udruženju: „Fudbalski klub Partizan“, matični broj: 07000774, i to brisanje iz Registra registrovanih lica ovlašćenih za zastupanje: gdina Vučelić Milorada i gdina Vazura Miloša i registracija lica ovlašćenog za zastupanje: gdina Lončar Zorana. Uvidom u dokumentaciju koja je podneta uz registracionu prijavu, registrator je utvrdio da je kao osnov za registraciju promene zastupnika u udruženju: “ Fudbalski klub Partizan“, matični broj: 07000774, podneta odluka upravnog odbora udruženja: “ Jugoslovensko sportstko društvo Partizan“, matični broj: 07051352, doneta dana 03.05.2023.godine, na osnovu članova 19. i 21. Statuta Jugoslovenskog sportskog društva Partizan.

Registrator je, uvidom u Statut Jugoslovenskog sportskog društva Partizan od 31.03.2017.godine, utvrdio da su članom 19. Statuta propisana prava i obaveze klubova koji su članovi Jugoslovenskog sportskog društva Partizan, a da je članom 21. ovog Statuta propisano postupanje Društva prema svojim članovima i to: članom 21. stavom 1. je propisano da, ukoliko Klub trajnije i grubo ne ispunjava obaveze utvrđene zakonom i ovim Statutom, Upravni odbor Društva može, dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova, doneti odluku o raspuštanju uprave Kluba i razrešenju zastupnika Kluba i imenovanju privremen uprave i zastupnika Kluba, do donošenja odgovarajućih odluka Skupštine Kluba, stavom 2. istog člana Statuta je propisano da se Skupština Kluba mora održati u roku od šest meseci od dana uvođenja privremene uprave u Klubu, a stavom 3. istog člana Statuta je propisano da je Klub obavezan da u svoj Statut unese odredbu kojom omogućava ostvarivanje prava Društva iz stava 1. ovog člana Statuta.

Odredbom člana 14. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl.glasnik RS“ br. 99/2011, 83/2014, 31/2019 i 105/2021), su propisani uslovi koje registrator proverava u momentu registracije, a tačkom 7). stava 1. istog člana je propisano da registrator proverava da li su činjenice iz prijave saglasne činjenicama iz dokumenata priloženih uz prijavu i podacima koji su registrovani u registru koji postupa po prijavi, odnosno sa podacima registrovanim u nadležnom registru, a koji su javno dostupni.

Proveravajući ispunjenost uslova iz člana 14. stav 1. tačka 7). napred navedenog zakona, za registraciju promene zastupnika u udruženju: „Fudbalski klub Partizan“ na osnovu podnete dokumentacije, registrator je utvrdio da u Registru udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, kod podataka koji su registrovani za Fudbalski klub Partizan, nije registrovan podatak da je Fudbalski klub Partizan član Jugoslovenskog sportskog društva Partizan.

Na osnovu napred navedenog i na osnovu priložene dokumentacije, registrator u momentu registracije nije mogao da utvrdi da je dana 03.05.2023.godine, odnosno u trenutku donošenja odluke upravnog odbora udruženja: „Jugoslovensko sportstko društvo Partizan“, o raspuštanju uprave i razrešenju zastupnika i imenovanju privremene uprave i zastupnika u Fudbalskom klubu Partizan, Fudbalski klub Partizan bio član Jugoslovenskog sportskog društva Partizan i da su na njega mogle da se primene odredbe članova 19. i 21. Statuta Jugoslovenskog sportskog društva Partizan, odnosno odluka upravnog odbora Jugoslovenskog sportskog društva Partizan.

Na osnovu iznetog registrator je utvrdio da nisu ispunjeni uslovi iz člana 14. stav 1. tačka 7). Zakona o postupku registracije, za registraciju promene zastupnika u Fudbalskom klubu Partizan, jer činjenice iz prijave i dokumenata priloženih uz prijavu, nisu saglasne sa podacima koji su registrovani u Registru.

S obzirom na napred navedeno, u skladu sa odredbom člana 17. stav 2. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, registrator je doneo odluku kao u dispozitivu.

Ako podnosilac prijave u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja:

– podnese novu registracionu prijavu za registraciju podataka o čijoj registraciji je odlučeno ovim rešenjem, i pozove se na broj odbačene prijave: BS 1694/2023
– i otkloni sve utvrđene nedostatke tako što će dostaviti:
– dokaz – dokument ili dokumenta na osnovu kojih će registrator utvrditi da je na dan 03.05.2023. godine, odnosno na dan donošenja odluke upravnog odbora Jugoslovenskog sportskog društva Partizan o razrešenju uprave i zastupnika i imenovanju privremene uprave i zastupnika u Fudbalskom klubu Partizan, Fudbalski klub Partizan BIO ČLAN Jugoslovenskog sportskog društva Partizan, i da se na osnovu tog članstva mogla doneti odluka primenom članova 19. i 21.Statuta Jugoslovenskog sportskog društva Partizan, a koja predstavlja osnov za registraciju promene zastupnika u Fudbalskom klubu Partizan,

plaća polovinu propisanog iznosa naknade za registraciju u iznosu od 1550 dinara.
Pravo na plaćanje umanjenog iznosa naknade podnosilac prijave može ostvariti jednom.

Visina naknade za vođenje ovog postupka utvrđena je na osnovu Odluke kojom se uređuje visina naknade za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre i koja je javno objavljena na zvaničnoj internet strani Agencije.

POUKA O PRAVNOM SREDSTVU:

Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslovanje i pravni položaj udruženja, društava i saveza u oblasti sporta u roku od 30 dana od dana objavljivanja na internet strani Agencije za privredne registre, preko Agencije za privredne registre neposredno pismeno, usmeno na zapisnik, ili putem pošte, sa administrativnom taksom u iznosu od 490,00 dinara za žalbu i taksom za drugostepeno rešenje u iznosu od 570,00 dinara, koje se uplaćuju u budžet Republike Srbije”, stoji u saopštenju.

B92.

Podijeli vijest na:

Pretplata
Obavijesti o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregledaj sve komentare