Republika Srpska / BiH Vijesti

Apsurd: U jednoj državi tužilac, a u drugoj se bavi politikom?!

Crnogorski list „Dan“ je još u oktobru 2016. godine objavio da je Milorad Debeljević na dan izbora u Crnoj Gori bio ko­or­di­na­to­r Demokratske partije socijalista.

Crnogorski list „Dan“ je još u oktobru 2016. godine objavio da je Milorad Debeljević na dan izbora u Crnoj Gori bio ko­or­di­na­to­r Demokratske partije socijalista.

Kancelarija disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH po službenoj dužnosti registrovao je predmet protiv zamjenika glavnog tužioca Okružnog tužilaštva u Bijeljini Milorada Debeljevića.

Ovakva reakcija uslijedila je nakon što je Žurnal ovoj Kancelariji uputio pitanja koja se odnose na Debeljevićev mogući politički angažman, i to u Crnoj Gori. Inače, on pored državljanstva BiH ima i državljanstvo Crne Gore.

„Kancelarija disciplinskog tužioca, do zaprimanja Vašeg upita, nije imao saznanja o navodima iz istog, a koji se odnose na zamjenika glavnog tužioca Okružnog tužilaštva u Bijeljini Milorada Debeljevića. Predmet protiv navedenog nosioca pravosudne funkcije je registrovan po službenoj dužnosti“, navodi se u odgovoru iz Ureda disciplinskog tužioca VSTS.

GLASAO NA IZBORIMA

Crnogorski list „Dan“ je još u oktobru 2016. godine objavio da Specijalno tuži­la­štvo u Ba­nja­lu­ci, odnosno sadašnje Republičko javno tužilaštvo, provjerava medijske navode da da je za­mje­nik glav­nog tu­ži­o­ca u Bi­je­lji­ni Mi­lo­rad De­be­lje­vić gla­sao u Plje­vlji­ma na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma održanim 2016. godine u Crnoj Gori.

Tada je također objavljeno da Debeljević ima dva pre­bi­va­li­šta, u Bijeljini i Pljevljima, kao i da gla­sa i u BiH i u Crnoj Gori. Još je implicitno navedeno da je Debeljević na dan izbora u Crnoj Gori bio ko­or­di­na­to­r Demokratske partije socijalista (DPS), na čijem čelu je Milo Đukanović. Crnogorski list je objavio i faksimil biračkog spiska u Pljevljima, na kojem se Debeljević potpisao, što znači da je glasao na tom biračkom mjestu.

S obzirom da je Debeljević na funkciji zamjenika glavnog tužioca Okružnog tužilaštva u Bijeljini, od Ureda disciplinskog tužioca zatražili smo odgovor na pitanje – Kako gledaju na činjenicu da Milorad Debeljević ima dva prebivališta i da može da ostvaruje svoje biračko pravo i u BiH i u Crnoj Gori?

Osim toga, zatražili smo odgovor na pitanje da li će Kancelarija disciplinskog tužioca reagovati na činjenicu da je Debeljević politički angažovan u susjednoj Crnoj Gori, kao i da je bio jedan od aktivista vladajuće stranke u toj državi, s obzirom da nosioci pravosudnih funkcija ne bi smjeli da budu politički angažovani i stranački orjentisani?

VODI ODJELJENJE ZA PRIVREDNI KRIMINAL

Prema pisanju lista „Dan“, De­be­lje­vić je na iz­bo­ri­ma u Crnoj Gori, održanim 16. ok­to­bra 2016. godine, gla­sao u Plje­vlji­ma na bi­rač­kom mje­stu tri, u na­se­lju Ja­li­ja, a po­tom se vra­tio na po­sao. On ima stal­no mje­sto bo­rav­ka u Bi­je­lji­ni, ali prema pisanju crnogorskog lista, upi­san je i u bi­rač­ki spi­sak u Crnoj Go­ri i re­dov­no gla­sa. To je potvrdio i iz­vod iz ma­te­ri­ja­la sa bi­ra­li­šta, ko­ji je objavljen.

Mi­lo­rad De­be­lje­vić je pri­je rat­a u BiH bio sudija Osnovnog suda u Go­ra­ždu, a tokom rata je izbjegao u Pljevlja, gdje je ra­dio u po­li­ci­ji. Osim što je bio načelnik krim policije u Pljevljima, prema saznanjima Žurnala, radio je i u unutrašnjoj kontroli.

Pri­je 18 go­di­na vra­tio se u BiH, nastanio se u Bijeljini, a trenutno je zamjenik glavnog OJT Bijeljina. Debeljević u tom tužilaštvu vodi Odjeljenje za privredni kriminal.

(zurnal.info)

Slične objave

“Žitoprometu” se sprema stečaj

M.

SIPA uhapsila Gačanin koji je prijetio imamu iz Novog Grada

M.

Srušio se MIG 29, pilot se katapultirao

M.

Ostavite komentar